fbpx

תקנון ומדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של קבוצת  עוגן 1 ייעוץ ופיננסים מקבוצת עוגן ברשת בע"מ ח.פ. 514518372,

ברחוב המייסדים 63 זכרון יעקב- להלן – " החברה"

מבוא

תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין כל גולש  או משתמש באתר, ובין החברה לכל דבר ועניין, אנא הקפד לעניין ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה אשר מתעדכנים מעת לעת, ותנאים אלה מחייבים את כל משתמשי האתר, או הגולש, צופה, עושה שימוש במידע באתר, או בכל דרך אחרת במישרין או בעקיפין , לרבות שימוש בכל תוכן, תמונות, מידע, קובץ,  או כל מידע שהוא ובעצם השימוש באתר המשתמש או הגולש מסכים לתקנון זה ולרבות מדיניות הפרטיות אשר תתעדכן מעת לעת, ועליך הגולש או המשתמש  החובה להתעדכן בתנאי שימוש אלה. המשתמש  מצהיר בעצם הגלישה ו/או השימוש באתר או בצריכת תוכנו, כי הוא קרא , הבין והסכים לתנאי השימוש ו/או למדיניות הפרטיות כפי שתתעדכן מעת לעת, ולא יהיה לו כל טענה  מכל סוג שהוא על כך.

יובהר בזאת כי ייתכן שתנאי שימוש אלה, ו/או מדיניות הפרטיות יתעדכנו מעת לעת, ותנאים אלה הינם חוזה מחייב לכל דבר ועניין בין כל גולש, משתמש, צורך תוכן או מתעדכן באתר או בתכניו, ותנאים אלה ישתנו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך להודיע על כך, ובכל עת יהיה ניתן להיכנס לקרוא או להתעדכן  כפי שהם מופיעים בדף זה.

מובהר בזאת, כי עצם השימוש , הקריאה, הצפייה, ההרשמה, מסירת מידע  או כל ביצוע פעולה אחרת באתר, מהווים הסכמה מלאה, מוחלטת וסופית של כל משתמש באתר לתנאי שימוש אלה, והוא מתחייב לנהוג על פי הוראות התקנון במלואן. במקרה של אי הסכמה על תנאי שימוש אלה, המשתמש מתבקש שלא לעשות שימוש באתר, וכל משתמש באתר מצהיר בעצם השימוש כי הוא קרא את התקנון, הבין אותו , והסכים לנהוג לפיו, וכי למשתמש או למי מטעמו, לא תהיה כל טענה, דרישה, לחברה או למי מטעמה לגבי הגלישה באתר השימוש באתר, מסירת או השארת מידע באתר, הסתמכות על תוכן האתר או טענה הנוגעת לכל היבט אחר הקשור אליו במישרין או בעקיפין.

במקרה של אי הסכמה בין הגולש או המשתמש , יובהר בזאת כי הוראות תקנון זה תגברנה על כל טענה של הגולש, ולא יהיו לו או למי מטעמו טענות או דרישות כלפי החברה.

הגדרות:

"משתמש" – כל אדם לרבות תאגיד, אשר גולש, צורך, מבקר או משתמש באתר או בתכניו, אשר עומד בתנאים המצטברים כדלקמן וכמפורט :

הוא בן 18 ומעלה, בעל תעודת זהות ישראלית או תאגיד ישראלי כהגדרתו בחוק על פי דין, הרשום במדינת ישראל, במידה והמשתמש קטין, הוא אינו רשאי לבצע פעולות באתר ללא רשות מהאפוטרופוס שלו, ועליו ליידע את הוריו בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לפני ביצוע כל פעולה לרבות גלישה, צריכת תוכן, קריאה או הרשמה או כל פעולה אחרת.

במקרה שקטין יבצע פעולות אלה ללא הסכמה מפורשת של אפוטרופוס, חזקה עליו שהסכמת ההורים תחול עליו לאבות כל פעולה הקשורה לאתר במישרין או בעקיפין.

בעצם השימוש באתר הוא מצהיר שהוא  בעל תיבת דואר אלקטרוני פעילה ותקינה  ברשת האינטרנט. הוא קרא את התקנון בעיון הבין את תוכנו  ומסכים לכל הוראותיו לרבות שינויים עתידיים שיחולו בו מעת לעת.

"פעולה" – הינה כל פעולה המתבצעת באתר, לרבות מתן פרטים אישיים באתר, הרשמה, גלישה ,קריאה צריכת תוכן או שיתוף תוכן  ו/או כל פעולה אחרת הקשורה לאתר במישרין או בעקיפין.

תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת על-ידי החברה ו/או מי מטעמה על-פי שיקול דעתם הבלעדי. רק ההוראות שיפורסמו בתקנון האתר כפי שמופיעים בעמוד זה יחייבו את החברה או מי מטעמה, בעת ביצוע כל פעולה על-ידי המשתמש, הן שיחולו על אותה פעולה, ויחייבו את המשתמש ואת החברה ו/או מי מטעמה.

מובהר כי החברה רשאית ללא אתראה מראש  ועל פי שיקול דעתה הבלעדי , להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש בכל רגע נתון ולמשתמש לא תהיה כל טענה על כך. מבלי  לגרוע מכל האמור בתקנון זה על כל חלקיו, החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע פעולות באתר ו/או להפסיק באופן מידי את שימושו של המשתמש באתר, בכל מקרה או חשד סביר  שבו לדעתה של החברה, הפר המשתמש את תנאי תקנון זה ו/או כל דין ו/או אם תחליט החברה כי המשתמש ביצע שימוש בלתי סביר ו/או בלתי ראוי באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בלא שהחברה תהיה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק שייגרמו למשתמש עקב כך, במישרין ובעקיפין, לרבות כל נזק שהוא כולל עוגמת נפש הנגזרת מכך, והמשתמש מצהיר כי בכל מקרה כזה יהיו לו כל טענות כל כך.

התחייבויות המשתמש כלפי החברה או מי מטעמה:

המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או בעת כל שימוש באתר בתוכנו או באתרים הקשורים אליו וללא מתן הרשאה מהחברה, מראש ובכתב לרבות כל אלה והנגזר מהן:

להעלות ו/או לשדר ו/או להפיץ כל מידע או חומר הכוללים וירוס ו/או תוכנה העלולה לחבל במערכות המחשב של החברה ו/או העלול לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע את שימושם של המשתמש או כל צד שלישי כלשהו באתר.

 לעשות כל שימוש מסחרי במידע המצוי באתר ו/או לזייפו ו/או לשנותו ו/או למחוק אותו.

 להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר או האתרים הקשורים אליו , כולו או חלקו.

להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג ,Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.

 להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת  גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהו.

 לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים או אמצעים אחרים כלשהם.

 המשתמש מתחייב לא להעלות ו/או לפרסם כל מידע מאיים, פוגע, מעליב, פרטי או גזעני ו/או כל מידע העלול להיות כזה או העלול לפגוע באתר, או במשתמש אחר באתר.

 המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעים מאי קיום הוראות סעיפים אלה לעיל.

שירותים המוצעים באתר

האתר מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות המשתנים מפעם לפעם לפי החלטת החברה, והיכולים לכלול, בין היתר, את השירותים המופיעים להלן ו/או כל חלק מהם:

גלישה ועיון בתכנים שונים באתר.

 מתן משוב ו/או תגובה למוצרים ו/או תכנים באתר ו/או העלאת תמונה ו/או תוכן לאתר כל אלו יחד להלן: "התוכן" אשר יפורסמו באתר ו/או בדפים הקשורים לחברה או למי מטעמה לרבות דפים ברשתות חברתיות, דפים ו/או אתרים קשורים או כל קניין רוחני אחר הקשור לחברה או למי מטעמה באופן ישיר או עקיף.

החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע בכל דרך שהיא  ו/או שלא להעלות לאתר או לכל פלטפורמה אחרת הקשורה במישרין או בעקיפין לחברה  כל תוכן שהועלה ע"י משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בנסיבות בהן לדעתה של החברה התוכן עשוי לפגוע בשמה של החברה במוניטין החברה  ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה ו/או פוגעני באופן מיני ו/או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר להלן: ("תוכן פוגעני").  במידה והעלה המשתמש תוכן פוגעני או כל תוכן זדוני אחר  לאתר ו/או לדפים הקשורים אליה במישרין או בעקיפין לרבות רשתות חברתיות או עמודים/אתרי אינטרנט המקושרים לאתר זה , יהיה המשתמש האחראי הבלעדי, לשלילת אחריותה של החברה, לכל נזק שעלול להיגרם לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו בגין העלאת התוכן הפוגעני כאמור, במישרין ובעקיפין, והוא מתחייב לשפות ולפצות אותה באופן ישיר או עקיף באופן מידיי מיד עם דרישתה או במקרה של דרישה כזו מכל גוף /ו צד שלישי שיבוא בדרישה על כך.

כחלק משרותי האתר החברה מציעה אפשרות להרשמה לדיוור – לטובת חלק מהשימושים הבאים קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש מתוך האפשרויות שיוצגו באתר, ככל שיוצגו. כל משתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לחברה את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתוכן  אשר יועלה על ידו, ויובהר בזאת כי הוא אינו חייב לעשות זאת ועשה זאת מרצונו החופשי לאחר שקרא והבין לעומק את האופן שבו החברה רשאית לעשות ללא הגבלת זמן את השימוש במידע זה. המשתמש מאשר ומתחייב ומראש  כי החברה תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר או באתרים הקשורים אליו או בכל פלטפורמה חברתית לכשהי ברשת האינטרנט הקשורה במישרין או בעקיפין לחברה  וזאת בלא שהמשתמש יהיה זכאי מהחברה לתשלום כלשהו ו/או לאזכור כלשהו של שמו ו/או פרטיו. זכות זו של החברה תישמר ללא הגבלת זמן וללא טענה או דרישה עתידית של המשתמש לאחר שליחת מידע זה . כמו כן המשתמש מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום התוכן, יהיה התוכן חשוף לציבור באופן מלא  על כל המשתמע מכך והוא  מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש באתר ולפרסם בו תוכן ולא תהיה לו כל טענה עתידית בכל היבט הקשור לביצוע פעולה זו . על כל משתמש להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של החברה בעיני הציבור, במישרין ובעקיפין. בהקשר זה, מתחייב המשתמש כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה, במישרין ובעקיפין. אי עמידה במגבלות אלה עלולה להוביל למניעת גישת המשתמש לאתר ואף לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם להוראות כל דין.

מידע , תמונות, קישורים, קבצים או כל חומר המופיע באתר

התוכנה העומדת בבסיסו של האתר מוצעת לציבור  כפי שהיא וללא התחייבות כלשהי. המשתמש מאשר כי ידוע לו שעלולות להיות טעויות באתר והחברה מצהירה שהיא תעשה ככל שביכולתה לתקן טעויות אלה ברגע שהן  יתגלו ובזמן סביר.  במקרה של ספק כלשהו ביחס למידע שמוצג באתר ו/או במקרה של סתירה בין המידע המוצג באתר לבין עצמו ו/או לבין פרסומים שונים של החברה, באחריות המשתמש לוודא נכונות מידע זה , ולא תהיה לו כל טענה או דרישה ביחס לטעויות שיהיו קשורות במישרין או בעקיפין לאי נכונות המידע למען הסר כל ספק, המידע הכלול באתר אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת של החברה ו/או של מי מטעמה, וככל שמשתמש בוחר להסתמך על מידע כלשהו המוצג באתר, הוא עושה זאת על אחריותו הבלעדית והוא מצהיר כי לא תהיה לו בשום שלב כל דרישה טענה על כך לחברה או למי לטעמה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לשנות בכל עת את האתר, המידע והשירות במסגרתו, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקה או הגבלה, שינוי מבנה האתר, היקפם וזמינותם של המידע והשירות המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר, בשירות ותפעול, ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר, כי למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין האמור והשיקול דעת שלה הוא יהיה הבלעדי לגבי הצגה או אי הצגה של תוכן או מידע כלשהו וללא מתן התראה מראש על הצגה או אי הצגה של מידע כזה.

לחברה אין כל אחריות בגין מידע אשר מקורו בצדדים שלישיים ואין היא ערבה למידת הדיוק של מידע זה. האחריות הבלעדית במקרה כזה תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמש עצמו וחלה עליו האחריות לבדוק ולקרוא את התקנון את אתרים אלה לפני השימוש בהם. נוסף על האמור, באתר עשויים להיכלל גם קישורים 'לינקים' לאתרי אינטרנט אחרים, אשר אינם מופעלים על-ידי החברה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלה אינם בשליטתה של החברה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים ולמשתמש לא תהיה כל טענה על כך. ככל שהאתר מכיל קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של החברה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על-ידי בעליהם. החברה אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים וכי החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל ואינה מתחייבת לזמינות או לאחריות על תקינותם או פעולתן של קישורים אלו.

החברה מבהירה בזאת כי התוכן הכלול באתר ו/או כל שימוש בו, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס להתאמתו למשתמש מסוים, ולכן  כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות ו/או כל תוכן אחר המוצג באתר ו/או במקום אחר שאיננו מטעם החברה נעשה בהתאם לשיקול דעתו של המשתמש ויתבצע על אחריותו הבלעדית ולאחר שהוא קרא והבין לעומק את תוכנם של המלצות או דעות אלו. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לכל תוכן הכלול באתר בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור. על המשתמש לבצע בעצמו הערכות ובדיקות  לגבי המוצר ו/או השירות אותו הוא מעוניין להזמין ו/או לרכוש, ובכל מקרה המשתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין מכל סוג שהוא כלפי החברה או מי מטעמה.

הגבלת אחריות ושיפוי

החברה עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת ובעצם השימוש באתר אתה מצהיר שלא יהיה לך כל טענה מכל סוג שהוא על כך.

החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר ועל המשתמש חלה האחריות לדאוג לתקינות ו/או לאמיתות מידע זה כולל כל תוכן, קובץ, תוכנה, קוד, שירות, או כל מידע אחר העשוי להיצרך על ידו.

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם למוצרים עקב שימוש שייעשה על-ידי המשתמש שלא בהתאם להוראות היצרן. יובהר, כי בכל מקרה לא תישא החברה ו/או מי מטעמה באחריות כלשהי העולה על ערך השירות הנרכש במקרה שנרכש. כמו כן, לא תישא החברה ו/או מי מטעמה בכל נזק עקיף שייגרם למשתמש, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או רכישת המוצרים באתר, וזאת מכל סיבה שהיא. החברה, בעלי מניותיה, מנהליה וחברות בנות ו/או חברות אם ו/או חברות קשורות לחברה ו/או כל מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אובדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשים ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר, הנובעים ו/או הקשורים, באתר, או בכל תוכן ו/או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות אך מבלי לגרוע:

1 בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן, מוצר, קישור  ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא.

2 הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו.

3 שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי החברה  או מי מטעמה ובין על ידי צדדים שלישיים כלשהן במישרין או בעקיפין

4 כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים.

5 הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות, הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה או מכל תקלת תקשורת כלשהי.

 1. נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיו"ב בתוכן באתר.

כל משתמש שייעשה שימוש בלתי הולם באתר ו/או יפר איזה מהוראות תקנון זה ו/או יפר איזו מהוראות הדין, מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק מכל מין וסוג כלשהו, אשר ייגרמו לחברה ו/או מי מטעמה, כתוצאה מכך, וזאת מיד עם קבלת דרישה בכתב מהחברה, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד לו זכאיות החברה ו/או מי מטעמה על פי דין.

המשתמש מודע לכך שהחברה רשאית לשנות ו/או להפסיק ו/או לבטל בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, את פעילות האתר וזאת ללא כל צורך באתראה  או  במתן הודעה מוקדמת על כך.

החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על-ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.

בכל סתירה ו/או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בין כל תוכן באתר לבין תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, יגברו הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, לפי העניין. אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

זכויות קניין רוחני

האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה, תוכנה, יישום, קוד מחשב וכל חומר אחר וכיו"ב להלן "התוכן" או "התכנים" מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים ושייכים לחברה ו/או מי מטעמה ו/או לגופים שלישיים אשר מסרו הסכמתם לשימוש שעושה בהם החברה במסגרת האתר. חל איסור מוחלט להכניס שינויים, לבצע הליך הנדסה לאחור, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור או למסור לצד שלישי וכיו"ב כל חלק מן התוכן מבלי לקבל את הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב.

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, מכל מין וסוג שהוא בין זכויות רשומות ובין זכויות שאינן רשומות ובכלל זאת שם המתחם סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה הבלעדי של החברה . לאף אדם לא תהא כל זכות, לרבות זכות שימוש, דרישה או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בנוגע לזכויות אלה. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכל הנגזר מהם, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

שם החברה הלוגו,  שם המותג, סימני המסחר של החברה בין אם נרשמו ובין אם לאו, הם כולם רכושה של החברה בלבד.  חל איסור חמור ואין  לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. אייקונים ו/ או  מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו, וכן  עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה ו/או מי מטעמה.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק לתרגם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי ו/או אחר במידע כלשהו מן האתר בין אם הועלה לאתר על ידי החברה ו/או מי מטעמה, ובין אם על-ידי משתמשים ו/או צדדים שלישיים כלשהם לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, ציורים, מאמרים, תוכנות,  וקוד-מחשב בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו "קישור עומק", אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

החברה עושה ככל שביכולתה על מנת לכבד זכויות צדדים שלישיים בתכנים המוצגים באתר, ובין היתר באמצעות שימוש מורשה בהתאם לרישיון השימוש הספציפי שניתן לה ועל-ידי מתן קרדיט מתאים לצדם באתר. ככל שמשתמש כלשהו ו/או גולש באתר ו/או גוף כלשהו טוען לזכויות בתוכן מסוים המוצג באתר ו/או מתנגד לשימוש שהחברה עושה בו כאמור, עליו ליידע את החברה על כך באמצעות מסירת הודעה בכתב דרך כתובת הדואר האלקטרוני של החברה המוצגת באתר ו/או באמצעות טופס יצירת הקשר שבאתר, תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע מהות הפגיעה וציון כתובת דואר לחזרה, והיא מתחייבת לעשות ככל שביכולתה לעדכן מידע זה עם קבלת דרישה כזו בתוך זמן סביר.

ככל שתימסר לחברה הודעה כאמור, החברה תבחן את הפנייה תוך זמן סביר, ואם תמצא כי השימוש בתוכן המדובר אכן נוגד זכויותיו של צד שלישי, התוכן יוסר מהאתר והשימוש בו ייפסק.

החברה תודיע לטוען לזכויות בתוכן אשר מסר הודעה אודות הפעולות שבכוונתה לנקוט ו/או הפעולות שנקטה באשר לתוכן כאמור. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות כל שימוש מבלי לקבל את הסכמת המפרסם, מראש ובכתב.

שירות לקוחות

מענה לשאלות המשתמשים, פרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לקבל בשירות הלקוחות של החברה במייל: ogenbareshet@gmail.com  

בימים א'-ה' בין השעות .10:00-16:00 כל הודעה אשר תישלח על-ידי החברה למשתמש וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המשתמש בעת ההזמנה תיחשב כאילו הגיעה למענה לאחר 72 שעות מיום שנמסרה לדואר.

שעות פעילות האתר

האתר פעיל 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מובהר בזאת, כי ייתכן שיחולו שינויים במועדים המצוינים בתנאי שימוש אלה, לרבות שעות פעילות האתר וכדומה, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה.

התיישנות

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה, תוגבל לתקופה של שלושה  חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח.

דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או פרשנותו ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד, לשלילת כל דין אחר.

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סוגיה ו/או סכסוך משפטי הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהגלישה ו/או מהשימוש באתר – תהיה לערכאה השיפוטית המוסמכת בעיר תל אביב-יפו בלבד, ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

שונות

תנאי שימוש אלה מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

החברה לא תישא באחריות למידע ו/או לתכנים שיתפרסמו באתר על-ידי צדדים שלישיים, לרבות זכייני המשנה של החברה או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות על פרסומים כאמור או שימוש בהם.

החברה אינה אחראית לתוכן המודעות והמידע על שירותים וכיו"ב המפורסמים באתר, כמו גם אינה אחראית למידת זמינותם אצל בית העסק שמוכר אותם ו/או מפרסם באמצעות האתר והתנהלותו. פרסום המודעות באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה.

אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר. כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד החברה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי

שימוש אלה ו/או הסכמתה לסטות מתנאי השימוש לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד החברה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר. תנאי השימוש המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.

מדיניות פרטיות

 1. במסגרת השימוש באתר זה, ו/או באתרים הקשורים אליו, החברה רשאית ועשויה לאסוף על הגולש או המשתמש מידע באמצעים שונים. יובהר בזאת כי לא חלה עליך כל חובה למסור מידע כאמור לעיל, ובעצם השימוש באתר אתה מצהיר בזאת כי אתה מביע את הסכמתך המלאה לאיסוף שימוש, שמירה, עיבוד או כל תוצר אחר של מידע המופיע במדיניות זו, ולא תהיה לך כל דרישה או טענה על כך.
 2. כל האמור במדיניות פרטיות זו מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אולם הוא מתייחס לשני המינים במידה שווה, ולצורות רבים באופן מלא ומקיף.

כללי

 1. מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מתקנון השימוש באתר
 2. החברה תכבד באופן מלא את פרטיות הגולשים או המשתמשים באתר, ו/או כל מי שיבחר לרכוש מוצר שירות או כל הצעה אחרת במסגרת השימוש באתר.
 3. מטרת מדיניות פרטיות זו, היא לסקור, להציג ולהבהיר את האופן שבו החברה משתמשת במידע הנמסר על ידי המשתמש ו/או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר, וכמו כן את האופן שבו מתבצע שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או המשתמש נחשף באמצעותו.
 4. החברה רשאית וללא מתן אתראה מראש לשנות מדיניות פרטיות זו מעת לעת ולפי הצורך, על מנת שיהיו מותאמים באופן מלא לשינויים טכנולוגיים, עסקיים או החייבים על פי חוק או רגולציה. במקרה של שינויים כלשהן, השינוי יעודכן במסמך זה ויופיע מידית באתר. רצוי לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים שחלים, ועצם השימוש באתר מהווה את הסכמתך המלאה לכך ואתה מצהיר כי לא יהיו לך כל טענות עתידיות בנושא.
 5. ישנם שירותים ו/או מוצרים באתר הדורשים הרשמה, הדורשת מסירת מידע אישי כגון: שם, טלפון, מייל, כתובת, או כל פרטי קשר , וייתכן שחלק משדות אלה יהיו חובה. בעצם מסירת המידע,

להלן: " הרשמה"  אתה מסכים כי נתת מידע זה מרצונך החופשי ולאחר שהבנת כי יהיה ניתן לעשות שימוש במידע ולרבות הרשמה באמצעות חיבור רשתות או פלטפורמות חברתיות העלולות למסור מידע לגביך או לזהות אותך,  כגון: כתובת איי פי, מידע אישי או כל מידע אחר ו/או אף עשויות לשתול מעקב טכנולוגי אינטרנטי כלשהו על מנת לאפשר הרשמה זו.

 1. החברה תהיה רשאית אך לא חייבת לשמור את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש , כמפורט לעיל, ובמטרה בין הירת של ניהול מאגר לקוחות שלה, לרבות טיפוח ועידוד נאמנות, ניתוח הרגלי קנייה וקיום מבצעים ותמריצים שונים לטובת שיפור וייעול תהליכי עבודה פנימיים בחברה, או שיפור והגדלת המכירות. כמו כן ייתכן כי החברה תשתמש באחד מהאמצעים הבאים: דיוור ישיר למטרות שצוינו לעיל או לטובת צרכים שיווקיים, עריכת ניתוחים, סטטיסטיקות ו/או סקרים, העברת המידע לצד שלישי לצורך משלוח הצעות שיווקיות מיוחדות ועוד.
 2. יובהר בזאת כי לא חלה עליך כל חובה על פי דין למסור מידע זה, ומסירת המידע תלויה בהסכמתך . אולם בכלל האמור לעיל הנך מצהיר כי כלל המידע שיימסר על ידך הינו נכון, מדויק, ואמין, וכי מסרת את המידע עבורך בלבד ולא עבור כל צד שלישי וללא הסכמתו, ובמידה ותהיינה טענה כזו, אתה תישא בכך במלוא האחריות המשפטית המלאה.

איסוף ושימוש במידע

 1. כלל המידע הנאסף על ידי החברה והנמסר באופן ישיר או עקיף על ידך, ישמש את החברה לשם יצירת קשר , לשם תחזוקת האתר או המערכת, לשם שיפור המידע והתכנים שהחברה עשויה להציע מעת לעת במסגרת האתר, תכניו, ו/או המוצרים או השירותים המוצעים בו, ולטובת שמירת הפרטים במאגר המידע של החברה ועוד.
 2. בעצם השימוש , הגלישה, צריכת התכנים, רכישת מוצרים או שירותים, או כל שימוש אחר באתר ומסירת המידע האמור לעיל, אתה מסכים באופן מלא ובלתי חוזר לקבלת עדכונים באמצעות דואר אלקטרוני, מסרון, בכל אופן שהוא, שיחות טלפון, או כל תקשורת אלקטרונית, ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על מוצרים או שירותים, וכמו כן שירותים ומוצרים של צדדים שלישיים וצדדים קשורים במישרין או בעקיפין לשירותים שמוצרים על ידי החברה או מי מטעמה, מבצעים וחידושים באתר, והכל לפי משמעות ופרשנות הדברים בהתאם לסעיף 30 א לחוק התקשורת ( בזק ושרותים) התשמ"ב – 1982 ( להלן: דיוור ישיר") ו/או כל עדכון לווק כפי שיהיה מעת לעת.
 3. עצם הסכמתך לבצע הרשמה, לצרוך שירותים, לרכוש מוצרים או כל שימוש אחר באתר, מהווה הסכמה בלתי חוזרת , מלאה וסופית לרישום לרשימת הדיוור הישיר של החברה בכל פלטפורמה, צורה, אופן או שימוש כלשהו. במידה ואתה אינך מעוניין להופיע ברשימת הדיוור, עליך לציין זאת במפורש ובכתב, ו/או להסיר את עצמך מרשימה זו, בכל עת מרשימת התפוצה האמורה לעיל, באמצעות שליחת מייל, או הודעת טקסט או הודעה וזרת במסרון במקום המיועד לכך, למספר שבו תתבקש לשלוח הודעה זו
 4. מובהר בזאת כי האתר משתמש בעוגיות ( "COCKIES") ו/או בפיקסל ( PIXEL) לטובת תפעול שוטף ותקין , ובכלל זה איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, או כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיין מוצרים מתאימים להתאמה מדויקת לטובת הגולש או המשתמש, או כדי להתאים את האתר להעדפות המשתמש או לצורך אבטחת מידע.
 5. עוגיות – עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שניתן לראות בעת הכניסה לאתר. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עם זאת, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות  המופיעות באתר מעת לעת.

מסירת מידע לצד שלישי

 1. החברה תעשה ככל שביכולתה לנקוט באמצעים סבירים  אפשריים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים אותך בשמך ו/או בפרטי זהותך (כגון כתובת), וזאת למעט במקרים כדלקמן:
 • על פי דרישתך ו/או בהסכמתך המפורשת לכך,
 • לצורך העברה לספקי תוכן על מנת להשלים רכישה
 • במסגרת שיתוף פעולה על צד שלישי מטעם החברה או צדדים הקשורים אליה
 • בכל מקרה בו הפרת את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם ביצעת או ניסית לבצע באמצעות האתר פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות הוראות כל דין
 • בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים
 • בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין הצדדים ו/או מי מטעמם;
 • בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכוש של החברה ו/או של צדדים שלישיים;
 • במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה לצדדים שלישיים. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

אבטחת מידע

 1. החברה תשתמש מעת לעת ולפי הצורך באמצעי הגנה והצפנה מסוג SSL, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל ובעולם לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי האתר והחברה. 
 1. ידוע לך כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט. החברה מבהירה כי במקרים שאינם בשליטתה ו/או נובעים מכוח עליון, היא איננה מתחייבת, שהאתר יתנהל כסדרו ללא כל הפרעה ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית וכי ידוע לך שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות, ובעצם השימוש, הגלישה או מסירת המידע האמור לעיל, אתה מצהיר כי קראת והבנת ואין ולא תהיה לך על טענה כל טענה כל כך.

זקוק לסיוע?

פנה אלינו!

אתה בטוח שאתה רוצה לעזוב?

אנחנו רק מזכירים שתוכל לקבל בלחיצת כפתור ייעוץ ללא התחייבות. אתה מוזמן  למלא את הפרטים ולהירשם חינם לקבלת עדכונים שוטפים ישירות אליך

דילוג לתוכן