fbpx

מילון מונחים

Checkbox Filter
הלוואת בלון
הלוואת בלון היא הלוואה שאינה מכילה תשלום חודשי שוטף. לרוב היא תילקח במקרה של בעיית
הלוואת גישור
הלוואת גישור היא הלוואה הניתנת לתקופה של עד 24 חודשים למטרת רכישת נכס חדש, במקרה
קורלציה בין השקעות
קורלציה היא מתאם. קורלציה בין השקעות אומרת שישנו חיבור ותיאום מלא בין השקעות שונות. דוגמא
המודל הצ'יליאני לחסכון ארוך טווח
המודל הצ'יליאני היא שיטה ליצירת חשיפה למכשירי שוק ההון לחסכונות ארוכי טווח כגון, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות. המודל הצ'יליאני מבוסס על
מסלולי משכנתא
מסלולי משכנתא הינם מגוון מסלולים אשר ניתן להשתמש בעת בניית תמהיל משכנתא ונטילת משכנתא. מסלולי המשכנתא שיש כיום הם כדלקמן
עמלת פירעון מוקדם
עמלת פירעון מוקדם, או בשפה העממית קנס פירעון מוקדם, הינה עמלה בנקאית המוטלת על נוטלי משכנתא בעת פירעון חלק ממסלולי המשכנתא
הסבת ערבות
תהליך הסבת ערבות, הוא תהליך שבו מבצעים העברה של ערבות חוק מכר מקונה אחד לקונה שני
הלוואת הצטרפות
הלוואת הצטרפות היא הלוואת סינרגיה אשר מוגדרת כהלוואה הניתנת בדרך כלל על ידי בנק במעמד נטילת משכנתא
מוצרי השקעה
ישנם שלל מוצרי השקעה המיועדים למשקיע כשיר ולמשקיע שאינו כשיר ובכללן:
השקעות חוב
השקעות קרן חוב הם מוצרי השקעה לא סחירים המיועדים למשקיע שאינו כשיר
משכנתא לגיל השלישי
משכנתא לגיל השלישי היא משכנתא פנסיונית או משכנתא הפוכה אשר מיועדת ללווים בעלי נכס החל מגיל 55 ומעלה
קרן חוב מוצר השקעה
קרן חוב הינו מוצר השקעת חוב המתייחס לחוזה משפטי מחייב בין הגוף המציע ללקוח קצה
משכנתא פנסיונית
משכנתא פנסיונית היא משכנתא הפוכה המיועדת לגיל השלישי ומוצעת בחלק מהבנקים
שאלון איפיון
שאלון המכיל עשרות שאלות ומתבצע בכתב ומטרתו היא חילוץ נתוני הלקוח על מנת שיהיה ניתן לבנות תמהיל משכנתא מותאם ללקוח בהתבסס על נתוני הלקוח והצהרתו בכתב
חוק פארטו
חוק פארטו הנקרא גם עיקרון פארטו הינו עיקרון בכלכלה ובמגוון תחומים נוספים אשר גילה ש80 אחוז מהפעילות מקורה אצל 20 אחוז מהגורמים הפעילים
מרווח שוק
מרווח שוק הוא הפער בין מחיר הקנייה של כספי המשכנתא למחיר המכירה של הבנק
כתב התחייבות
מסמך משפטי המונפק על ידי בנק בתהליך הביטחונות לביצוע תיק משכנתא ומשמעותו היא חתימה על התחייבות משפטית לרישום משכנתא לטובת הבנק.
חוק הניצעים
חוק הניצעים הוא תקנה של הרשות הניירות ערך - 2015 , המגדירה כיצד ניתן לשווק ולהציע השקעות אלטרנטיביות למשקיעים שאינם כשירים
משקיע שאינו כשיר
כל משקיע שאינו מוגדר כמשקיע כשיר
משקיע כשיר
משקיע כשיר נחשב למי שעומד באחת מהדרישות הבאות
השקעה אלטרנטיבית
השקעה בנכסים לא סחירים היודעת להציע תשואה גבוה בחוזה משפטי מחייב ולתקופת זמן מוגבלת. לרוב יהיה מדובר בהשקעה מוצעת למשקיעים שאינם כשירים.
היטל השבחה
היטל השבחה הינו מס המוטל על ידי הועדה לתכנון ובנייה על בעל זכות במקרקעין
פרצלציה
מושג מתחום התכנון והבנייה המתאר תהליך של איחוד וחלוקה
איחוד וחלוקה
מושג מתחום התכנון והבנייה המתאר תהליך של חיבור של כמה חלקות לחלקה אחת גדולה
זכות לדירה
ביטוי שיווקי המתאר תרחיש של מכירת חלק בלתי מסוים בקרקע חקלאית או בקרקע לפני שינוי ייעוד
מושע
קרקע בבעלות של מספר רב של משתתפים , כאשר כל אחד מהם מחזיק בבעלות בלתי מסוימת על הקרקע
פנקס שוברים
חוברת מודפסת המונפקת על ידי בנק או חברת ביטוח לכל פרויקט חדש המקבל ליווי בנקאי, ובה מופיעים פרטי חשבון הנאמנות
ערבות חוק מכר
ערבות בנקאית מטעם הקבלן או היזם, הניתנת באמצעות גורם מממן כגון בנק או חברת ביטוח, בפרויקטים חדשים בהם קיים
ליווי בנקאי
בנק ישראלי חברת ביטוח או גוף מממן אחר, אשר מספק ערבות חוק מכר לרוכש בפרויקט של דירה חדשה, לפי חוק ערבות מכר. משמעות קיום ליווי
דוח 0
דוח שמאי מקרקעין המונפק לכל פרויקט חדש בליווי בנקאי, ומיועד להעריך באופן מדויק את שווי נכס מקרקעין של כל
שווי הבטוחה
שווי נכס מקרקעין כפי שהוא נרשם בספרי הבנק, אשר מתבסס על הערכת שמאי מקרקעין בתהליך רכישה
אחוז המימון
אחוז הנגזר משווי הבטוחה, מחיר חוזה או הנמוך מבין שניהם ולפי קריטריונים המוגדרים
שמאי מקרקעין
איש מקצוע המקובל על הבנק או הגורם המממן, ואשר מופיע ברשימה מוגדרת בספרי הבנק. תפקיד שמאי המקרקעין הוא
שחרור בחלקים
תהליך שבו הכסף עובר מהבנק למוכר בהתאם לקריטריונים או אמות מידה שהוגדרו מראש. שחרור בחלקים יכול להתבצע בתהליך
משכנתא למגרש
משכנתא הניתנת עבור רכישת מגרש בייעוד לבנייה, כאשר לרוב יהיה ניתן לקבל על מגרש זה עד ל70% מימון. הבנק או גורם המימון עשוי
אישור עקרוני
מסמך בנקאי הניתן באמצעות אתר האינטרנט או המוקד הדיגיטלי של הבנקים, המאשר את העמדת האשראי הבנקאי המבוקש על ידי הלקוח במידה
גרייס
הגדרת החזר חודשי במשכנתא שמשמעותו דחיית תשלומי קרן החוב ותשלום ריבית בלבד. הגרייס יכול להיות
שיעבוד או רישום שיעבוד
תהליך משפטי הכולל פנייה לרשם המשכונות לטובת רישום משכנתא לטובת הגוף המעמיד אשראי. רישום שיעבוד מתבצע על ידי
מסלול צמוד מט"ח
מסלול במשכנתא המושפע משינוי מט"ח- כתלות בסוג המסלול הנלקח - דולר או יורו. שער המרת מטבע חוץ מהווה פרמטר המגדיר
מסלולים צמודי מדד
מסלולים אשר מעבר לריבית הנקובה בהם, מושפעים מדד המחירים לצרכן העשוי לייקר את קרן חוב ההלוואה. בין מסלולים אלו ניתן למצוא
משתנה לא צמודה
מסלול במשכנתא המתאפיין בכך שהוא אינו צמוד למדד המחירים לצרכן מצד אחד, אולם הוא עשוי להשתנות עד עשרות פעמים לכל אורך
משתנה צמודה
מסלול במשכנתא הניתן ברוב הבנקים. מסלול משתנה צמודה מתאפיין בכך שהוא צמוד למדד המחירים לצרכן מצד אחד, ואילו מצד שני הוא עשוי
ריבית בנק ישראל
ריבית אשר מהווה אמצע המרווח בין עלות הגיוס ומחיר מכירת הכסף בין בנק ישראל לבנקים המסחריים. ריבית בנק ישראל מהווה אינדיקטור
מסלולים לא קבועים במשכנתא
מסלולים לא קבועים הינם מסלולים אשר הריבית הנקובה בהם עשויה להשתנות מספר רב של פעמים. השינוי יכול להיות כתוצאה
מדד המחירים לצרכן
סל מוצרים קבוע הנמדד באופן שוטף על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ומטרתו היא לבחון את השינוי במחירי המוצרים
קבועה צמודה
מסלול משכנתא אשר ערכו אינו משתנה לכל אורך חיי הלוואת המשכנתא, אולם הוא צמוד למדד המחירים לצרכן ושינויים עתידיים
מסלולים קבועים
מסלולי משכנתא אשר הריבית הנקובה בהם אינה משתנה לכל אורך חיי ההלוואה. עם מסלולים אלה נמנים מסלול הריבית
קבועה לא צמודה
מסלול משכנתא אשר נחשב למסלול קבוע- שמשמעותו שהריבית הנקובה נותרת ללא שינוי לכל אורך חיי ההלוואה וכמו כן שאינו חשוף
מיחזור בדרגה שנייה
מיחזור בדרגה שנייה משמעותו, רישום משכנתא אחרי הבנק הראשי - הנקרא גם דרגה ראשונה, ופעולה זו יכולה להתבצע כחלק
מיחזור משכנתא
מיחזור משכנתא משמעותו לקיחה מחדש של יתרת חוב המשכנתא או חלקה. ניתן כיום לבצע מיחזור משכנתא כמיחזור
משכנתא הפוכה
משכנתא הפוכה הינה משכנתא הניתנת לגיל השלישי לפי מגוון קריטריונים והגדרות ולרוב תחייב חתימה אישור וידיעה של כל
קרן חוב
קרן הינו מושג המיצג את סכום החוב המקורי בהלוואה. לדוגמא נניח ולקחנו הלוואת משכנתא בסך 1 מיליון ש"ח, בהחזר חודשי
קרן שווה
לוח סילוקין הניתן בחלק מהבנקים, ומשמעותו היא שבתשלום החודשי הראשון לחיי ההלוואה , הקרן והריבית שוות בגובהן וזהות, והמשמעות היא
תמהיל משכנתא
שילוב של מספר מסלולים ותקופות בהלוואת משכנתא, כאשר מטרת השילוב היא לתת מענה לשוני במאפיינים בין
שותף שקט
מושג מתחום החוזים המשפטיים המייצג שותף בעסק, חברה בע"מ או כל יישות משפטית אחרת אשר אינו לוקח חלק פעיל
ערב משלם
ערב משלם הינו לווה נוסף מקרבה ראשונה במשכנתא. ערב משלם הינו מושג בנקאי המאפשר להגדיל את יכולת
קרבה ראשונה
קרבה ראשונה הינו מושג משפטי המגדיר את מערכת הקשרים בין בני משפחה על מנת להחליט האם הם יוכלו לשמש
צו רישום בית משותף או תקנון
צו רישום בית משותף הינו מסמך משפטי מחייב המגדיר את אופן רישום הזכויות בבית משותף - כגון בניין או
סגירה מימונית
מושג המתאר תהליך שבו מבצעים פתיחה של מסגרת אשראי מספיקה לטובת העמדת מימון לעסקת
נסח טאבו
מסמך משפטי המונפק על ידי רמ"י - מינהל מקרקעי ישראל, ומהווה תעודת זהות של נכס מקרקעין מבחינת זיהוי הנכס , פירוט
יעילות מימונית
מושג המתאר את היחס בין קרן לריבית בכל תשלום חודשי של הלוואת משכנתא. מטרת הלווה היא להגיע ליחס הגבוה ביותר הניתן
לוח סילוקין שפיצר
וח סילוקין בנקרא על שם המתמטיקאי היהודי סיימון שפיצר, וייחודו בכך שהוא מאפשר חישוב של החזר חודשי
עלות הגיוס
מושג מתחום המימון המבטא את המחיר הכסף כפי שגורם המימון מגייס אותו. מרווח בנקאי מייצג את הפער בין עלות
חוץ בנקאי
גופי מימון חוץ בנקאיים לרוב יהיו גופים כגון חברות ביטוח, או חברות אחרות, אשר מפוקחות על ידי רשות שוק הון מטעם
משכנתא
הלוואה הניתנת כנגד שיעבוד של נכס מקרקעין, ולרוב לטווחי זמן ארוכים של עד 30 שנה, ובשוק החוץ בנקאי עד
כוח הזמן לעומת כוח הריבית
כוח הזמן מייצג את השפעת אפקט הריבית דריבית, בהלוואת משכנתא והוא יבוא לידי ביטוי בכך שככל שפריסת ההלוואה תהיה
ייפוי כוח נוטריוני
חלק משלב הביטחונות, בו שני בני הזוג חייבים להציג תעודות מזהות ולחתום מול עורך דין שהוא נוטריון על ייפוי כוח לטובת
טיפול משפטי
מצב המתאר חוב שלא שולם בזמן ובהתאם לתנאי ההלוואה המקורית, אשר הבנק או הגוף המממן העביר למחלקה
חוב טוב לעומת חוב רע
חוב טוב מייצג חוב אשר יוביל בטווח הזמן הבינוני והארוך לצמיחה כלכלית, ואילו חוב רע הינו חוב אשר מייצג השקעה
זיהוי רווח בעסקה כלכלית
תרחיש המתאר מצב שבו ישנו עיוות בשוק וניתן באמצעות עסקה נוכחית ליצור רווח כלכלי עתידי באופן מידיי ולטווח זמן
וודאות בעסקה כלכלית
תרחיש המתאר יצירת תנאים להתקיימות של עסקה כלכלית כגון השקעה, התחייבות לתשלום או התחייבות חוזית משפטית
גירעון חודשי שוטף
מונח המתאר תרחיש שבו יחידה כלכלית או משק בית , מוציא באופן שוטף יותר כסף מסכום ההכנסה החודשית באופן קבוע ובכל
בטחונות
השלב הסופי לפני חתימה על מסמכי המשכנתא וביצוע התיק .( העברת כסף) שלב הביטחונות מורכב
ביטוח חיים למשכנתא
מוצר שמהווה חלק משכבת הביטחונות של הבנק, ותפקידו הוא להבטיח לבנק שבמקרה של פטירת אחד מבני הזוג, כספי
אג"ח ממשלתי
איגרות חוב המונפקות על ידי ממשלת ישראל ומשמשות ככלי לניהול מדיניות מוניטרית ולטובת גיוס הון . אג"ח היא הלוואה המשמשת כנייר
דירוג אשראי
ציון הניתן לכל אזרח במדינת ישראל על ידי 2 חברות דירוג ומטרתו לקבוע האם אותו אזרח יכול לעמוד בהתחייבויות שלו מול כלל
העתקת פעילות
פתיחת חשבון בנק חדש בבנק שבו נלקחת המשכנתא הכוללת העברת משכורת , לרוב פעולה זו תתבצע כנגד קבלת
הלוואת סינרגיה
הלוואת סינרגיה היא הלוואה הניתנת בדרך כלל על ידי בנק במעמד נטילת משכנתא, ומטרתה היא פתיחת קו אשראי נוסף למשכנתא בדרך כלל בתנאי
הלוואה מסחרית
הלוואה הניתנת מבנק או כל גוף מימון אחר ללקוח פרטי או עסקי ללא שיעבוד של נכס מקרקעין. ניתן לקבל הלוואות
ריבית הפריים
ריבית הפריים היא ריבית בנק ישראל בתוספת 1.5 % המתפרסמת ומתעדכנת עד 8 פעמים בשנה היא נלקחת כמסלול ריבית
עוגן מק"מ
עוגן מק"מ הוא מסלול המבוסס על איגרת חוב ממשלתית קצרה המונפקת לשנה אחת. עוגן מק"מ הוא מסלול המתנהג בקורלציה
מרווח בנקאי
מרווח בנקאי הוא הפער בין מחיר הקנייה של כספי המשכנתא למחיר המכירה של הבנק, המתבטא במרווח בין עלות הגיוס

זקוק לסיוע?

פנה אלינו!

אתה בטוח שאתה רוצה לעזוב?

אנחנו רק מזכירים שתוכל לקבל בלחיצת כפתור ייעוץ ללא התחייבות. אתה מוזמן  למלא את הפרטים ולהירשם חינם לקבלת עדכונים שוטפים ישירות אליך

דילוג לתוכן